KUNIBA KAI INTERNATIONAL

MOTOBU HA SHITO-RYU KARATE-DO
 MUDANSHA KATA SHOKAI

Student KATA Requirements

Home | Yudansha

MANDATORY KATA

OPTIONAL KATA

 

Yellow Belt Kukyu

 

Go Ho No Uke
 Shi Ho No Ho
 Empi Roppo

   
 

Yellow Belt with One Green Stripe - Hachikyu

 

Jin No Kata lchi
Jin No Kata Ni
Jin No Kata San
Jin No Kata Shi

 

Jin No Kata 5-17

 

Yellow Belt with Two Green Stripes - Nanakyu

 

Ten No Kata
Chi No Kata

 

Gekkisai Shodan
Gekkisai Nidan

 

Green Belt - Rokkyu

 

Pinan Shodan
Pinan Nidan

 

Roppo No Kata

 

Green Belt with One Brown Stripe - Gokyu

 

Pinan Sandan
Pinan Yondan

 

Ananku

 

Green Belt with Two Brown Stripes - Yonkyu

 

Pinan Godan
Rohai

 

Jitte

 

Brown Belt - Sankyu

 

Jion
Matsukaze

 

Jiin

 

Brown Belt with One Black Stripe - Nikyu

 

Saifa
Bassai Dai

 

Rohai Nidan

 

Brown Belt with Two Black Stripes - Ikkyu

 

Chinto
Tomari Bassai

 

Bassai Sho
Hangetsu

 

Apprentice Black Belt - Shodan Ho

 

Naifanchin Shodan
Shiho Kosokun
Tensho

 

Naifanchin Nidan
Naifanchin Sandan